Biuro Rachunkowe PREMIA Elżbieta Lisowska

Nie jesteś zalogowany! Zaloguj

 Podatek dochodowy od osób fizycznych  (2014-10-30)
        Zgodnie z art. 42c ust. 1 pkt 2 i art. 45ba ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych planowane jest wprowadzenie obowiązku przesyłania urzędom skarbowym – wyłącznie w drodze elektronicznej: Dotyczyć ma to: deklaracji PIT-4 oraz PIT-8AR, informacji PIT-8C, PIT-11 (w tym załącznika do niej PIT-R) oraz IFT-1/IFT-1R i IFT-3/IFT-3R, rocznego obliczenia podatku PIT-40, informacji IFT-2/IFT-2R. Możliwość przekazywania ww. dokumentów w formie papierowej dotyczyłaby od przyszłego roku tylko tych podmiotów, które dane o dochodach podatników sporządzają dla nie więcej niż pięciu podatników. W trakcie rządowego procesu legislacyjnego znajdują się projekty rozporządzeń Ministra Finansów zmieniające dotychczas obowiązujące wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych. Najważniejsze z nich to: PIT-11, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40 wraz z załącznikami.

 Ustawa o rachunkowości  (2014-10-01)
        Ułatwienia w obowiązkowej sprawozdawczości dla najmniejszych firm. Na mocy znowelizowanych przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 5 września 2014 roku uproszczone zostały zasady sprawozdawczości finansowej dla najmniejszych podmiotów gospodarczych. Dotyczy to już sprawozdań za rok 2014. Ustawa definiuje nową kategorię podmiotów o nazwie "mikropodmioty", dzielących się na cztery grupy. Na przykład spółki handlowe oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych jeżeli w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: a) 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, b) 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty mogą stosować uproszczone zasady sprawozdawczości przeznaczone dla "mikropodmiotów". Uproszczenia dotyczą zarówno zakresu wymaganych informacji na sprawozdaniu finansowym jak i samej rachunkowości.